İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Diğer Davranışları Nelerdir?

İş Kanunu md. 25/II-e’de işçinin; işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ve işverenin meslek sırlarını ortaya atması, örnek kabilinden doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak zikredilmiş; ancak ilave olarak, bunlar ‘gibi’ davranışların da aynı şekilde değerlendirileceği ve işverene haklı sebeple fesih hakkı vereceği ifade dolayısıyla, hangi hareketlerin, doğruluk ve bağlılığa aykırı olarak ele alınacağı hususunda bir kıstas belirtmek mümkün değildir. Bu nedenle konuyu, yargı kararı doğrultusunda incelemek yararlı görülmektedir. Gerçekten de, her somut olay kendi içinde değerlendirilmeli ve olayın mahiyeti dikkate alınarak sonuca ulaşılmalıdır.

        Yargıtay, konu ile ilgili olarak uzun yıllardır emiş olduğu emsal teşkil edebilecek kararlarında örneğin; İşçinin,

 1. Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesinden verilen istirahat raporunda tahrifat yapmasını,
 2. Gördüğü hizmet dolayısıyla işyerine ait bir miktar parayı yerinde bulundurduğu halde, yapılan tebligata rağmen bunu işverene vermekten imtina etmesini;
 3. İşyerinde uygulanan usul ve esaslar gereği depolardan gelen mallar için borçlanışı düzenleyerek durumu derhal merkeze bildirmesi gerekirken, olay günü depodan mağazaya gönderimli olan mal fazlalığı için borçlanma fişi işi düzenlenmemesini ve durumu merkeze bildirmek suretiyle mağazaya kayıtsız fazla mal girmesine sebep olmasını,
 4. İş yerine düzenli olarak gelmemesini ve kendi ürettiği aygıtları, işyerinde ürettiği aygıtlar gibi pazarlamasını;
 5. Gece bekçisi olarak görev yaparken uyumuş olmasını;
 6. Viziteye çıkmadan ve usulsüz olarak iki günlük rapor almasını;
 7. Müşteriden alınan parayı işverene vermeyerek kendinde tutmasını;
 8. Ödenmesi gereken bir çeki geç yatırması nedeniyle işvereni önemli miktara ceza ödemek zorunda bırakmasını;
 9. İmza taklit etmek suretiyle vizite kâğıdı düzenlemesini;
 10. İşverene verilmek üzere emanet olarak aldığı hediye paketini arkadaşları ile paylaşmasını;
 11. Gece işyerine hayat kadını getirmesini;
 12. İşveren adına mubayaa (alım) işlerini yürütürken, kendi evinin ihtiyacı için almış olduğu maddeleri de şirket hesabına yazdırmasını;
 13. Kapıcı olarak çalışırken, kömür alımı için verilen paranın bir kısmını kaybetmesini;
 14. Banka müdürü olarak görev yaparken, zarar doğmamış olsa bile, usul ve yetki dışı işlemlerle bankayı riske sokmasını;
 15. İdari hizmetlerde görevli personel olarak çalışırken, yetkisi alındığı halde çekleri imzalamış olmasını;
 16. Verilen talimatların değerlendirilmesinde özen gösterilmemesini;
 17. Bankada çalışmaktayken, banka ile iş ilişkisi içindeki kişi ile ticari ilişkide bulunmasını;
 18. Pazarlama elemanı olarak çalışmakta iken, gerçeğe aykırı beyanda bulunmasını;
 19. İşyerinde satış sorumlusu olarak çalışırken, üçüncü kişiden sipariş varmış gibi göstererek, iş yerinin ürünü olan birçok maddeyi, arkadaşına ucuz fiyatla almasını sağlamasını;
 20. Bir gün izinli olan birine ait kartı basmak suretiyle, işyerinde çalıştığı sonucunu doğuracak bir davranışta bulunmasını;
 21. İşyerinde depo şefi olarak çalışırken, deponun sayımında birtakım malları gizlemesini;
 22. İşyerinde servis aracı şoförü olarak görev yaparken, işyeri personelini getirip götürdükten sonra, aracı teamüle göre bırakması gereken yere park etmeyerek, yine iş yerinde çalışan bir bayan işçiyi gezdirmesini;
 23. İşyerinde üretilen bazı malları işverenin bilgisi dışında işyeri dışına çıkarmaya çalışmasını ve davalıya ait aracı, gerekse annesinin aracı için gerçeğe uygun olmayan şekilde hasarsızlık indirimi yapmasını,

      Doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak değerlendirilmiş ve işverenin, hizmet sözleşmesini md. 25 / II-e uyarınca haklı sebeple feshetmesinde kanuna aykırılık bulunmamıştır. 

BENZER İÇERİKLER