İşverenin Güvenini Kötüye Kullanma Halinde Fesih Ne Demektir?

 İş kanunu md. 25/II-e uyarınca, işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması halinde işveren iş sözleşmesini “ haklı nedenle ” feshedebilecektir.. Ancak, hangi hallerin işverenin güvenini sarsıcı bir nitelik taşıyacağı konusunda herhangi bir ölçü vermek mümkün değildir. Bununla birlikte Yargıtay birçok muhtelif olayda buna bir açıklık getirmeye çalışmıştır.

Böyle bir neden Türk Ceza Kanununa göre müeyyidesi olan davranışı anlatır. Bundan ötürü de böyle bir iddianın kanıtlaması zaruridir. Ancak burada davranışın mutlak olarak suç niteliği taşıması da gerekmemektedir.

 İşverenin güvenini kötüye kullanmak gibi bir davranışta bulunmamak işçinin işverenine SADAKAT borcunun bir gereğidir. Aksine davranış SADAKATSİZLİK olur. Bu anlamda Türk Ceza Kanunu uyarınca GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA fiilinin mevcudiyeti aranır.

 T.C. Kanunu’na göre güveni kötüye kullanma fiiline giren davranışlar şunlardır:

  1. İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ya da ticari ilişkiyi kendisinin ya da başkasının yararına satmak.
  2. İşveren ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ya da ticari bir faaliyeti kendisinin ya da başkasının yararına olacak şekilde saklamak ve olmadığını söylemek.
  3. İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ya da ticari bir faaliyeti kendisinin ya da başkasının yararına tüketmek ve harcamak.
  4. İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ticari bir ilişkiyi kendisinin ya da başkasının yararına başkalaştırmak, değiştirmek.
  5. İşverene ya da işveren adına iş görülen işyerine ait bir işi ya da malı ticari ilişkiyi kendisinin ya da başkasının yararına zarara uğratmak.
BENZER İÇERİKLER