İş Sözleşmesinin Askıda Kalması Ne Demektir?

İş sözleşmesinin askıya alınması, onun sona ermesi demek olmadığından, askı kavramı ile iş sözleşmesinin sona ermesi kavramını birbiriyle karıştırmamalıdır. İş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi de sona erdiği gibi rekabet yasağı sözleşmesindeki hak ve borçlar istisna edilirse tarafların birbirine karşı sahip olduğu diğer hak ve borçlar da sona ermektedir. Hâlbuki askıya almanın amacı zaten iş sözleşmesinin sona ermesini engellemek, sekteye uğramış, duraksamış olan iş ilişkisini yeniden canlandırmak, yeniden devreye sokmak, böylece iş ilişkisinin devamını sağlamaktır.

 İş sözleşmesinin askıya alınması demek, “sözleşmenin devam etmekte olmasına rağmen, yasada öngörülen nedenlerle tarafların bu sözleşmeden doğan borç ve yükümlülüklerinin bazılarından geçici olarak kurtulmaları demektir. İş sözleşmesinin askıya alınması kavramı, iş hukukunda işçiyi koruma ilkesine dayanır. Kanun koyucu taraflar arasındaki iş ilişkisinin kesildiği bazı hallerde, işçinin tek geçim kaynağı olan işini yitirmemek amacından yola çıkarak, iş ilişkisinin kesintiye uğradığı bu hallerde hizmet akdinin sona ermediğini, ancak belli bir süre askıda kaldığını kabul etmektedir.

BENZER İÇERİKLER