Sürenin Dolması Halinde Fesih Nasıldır?

Belirli süreli iş sözleşmeleri, sürelerinin bitimiyle kendiliğinden sona erer. Bu yolda sona erme, fesih olmadığı için taraflardan birinin diğerine akdin kararlaştırılan tarihte biteceğini ihbar etmesi gerekmez. Süresi belirli iş sözleşmeleri, süresi sonunda kendiliğinden sona erer.  Böylece ihbar ve kıdem tazminat ödenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Sürenin bitiminden önce tarafların akdi yenilemeyeceklerine dair bildirim şartı konulursa, bu takdirde bildirimin yapılmamış olması akdin yenilenmiş sayılması sonucunu doğurur. Ancak İş sözleşmesin belirli süreli olması, böyle bir sözleşmeyle çalışan işçinin kıdem tazminatı talep etmesine engel teşkil etmez. Çünkü 4857 sayılı yeni iş yasası ile de aynen muhafaza edilen ve 1475 / 14. Maddede tanımı yapılan kıdem tazminatına hak kazanmada, süresi belirli ya da belirsiz iş sözleşmesi ayrımı yapılmamıştır. Yani işçi tarafından haklı nedenle bir fesih  var ise; kıdem tazminatına hükmedilir. (4857 / 25- II dışında )

Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi durumunda ise tazminat istenmez. Borçlar kanununun 338. Maddesi gereği iş sözleşmesi, aksi karşılaştırılmamışsa sürenin bitimiyle kendiliğinden sona erer. Bu nedenle belirli süreli hizmet akdi, sürenin sona ermesi nedeniyle kendiliğinden sona erdiğinden işçinin kıdem tazminatına hak kazanması söz konusu olamaz. Kıdem tazminatı, hizmet sözleşmesini sona erdiren halde değil, ancak 14. Maddenin öngördüğü hallerde ödenir.

Kanunda öngörülmeyen bir durumun içtihatla tesisi, müessesenin temeline aykırıdır. Kanunen belirlenen sona erme halleri ne yorum yolu ile genişletilebilir nede örnekseme yoluyla başka hallere teşmil edilebilir.

Süresi belirli iş sözleşmelerinde her halükarda ihbar tazminatı ödenmez.  Ancak bu tip sözleşmelerin en temel özelliği, işçinin süre sonuna kadar şayet başkaca bir özel hal (4857/25-ıı)  yok ise, iş ve ücret garantisinin bulunduğudur. Şöyle ki; süresi belirli bir iş sözleşmesi, şayet süresi bitmeden işverenlikçe haklı bir neden ileri sürülmeden sona erer ise; akdin sona erdirildiği andan, bahse konu sözleşmenin son bulacağı tarihe kadar ki ücret ve ücret adı altındaki ödemeleri işçiye ödenmek zorunda kalınır.

BENZER İÇERİKLER