İşçiye Yapabileceğinden Daha Az Sayıda İş Verilmesi Halinde Fesih Nasıl Uygulanır?

İşverenin 24- II ( f ) de sözü edilen yükümlülüğü, Borçlar Kanununun “ iş verilmesini istemek “ başlıklı 324.maddesinden kaynaklanmaktadır. Anılan madde hükmüne göre; “ İş için muayyen olan zamanda parça üzerine yahut götürü olarak münhasıran bir iş sahibine çalışmakta olan işçi, akit müddetinde her gün için kendisine kâfi miktarda iş verilmesini istemek hakkını haizdir. Bu takdirde parça yahut götürü iş bulunmazsa, iş saat hesabıyla veya gündelikle verilebilir; bu da bulunmazsa, iş sahibi, bu bapta kendisine bir kusur isnat edilemeyeceğini ispat etmedikçe vukua gelen zararı tazmine mecbur olur.  “  demektedir.  

Eğer işveren Borçlar Kanunundan kaynaklanan bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, işçinin 24-II (f) maddesi uyarınca bildirimsiz fesih hakkı doğar. İşçi bildirimsiz olarak iş sözleşmesini feshetmiş olsa bile, fesihten önceye ait eksik iş verilmesinden doğan ücret alacağını isteyebilir.

Bunun yanı sıra işverenin, işçinin parça başına veya iş tutarına göre ödediği ücretini azaltmak suretiyle ve sırf vereceği ücrete denk getirmek için adet fazla vererek işçiyi gereğinden fazla yormuş ise, işçi bakımından bildirimsiz fesih nedeni oluşturur.

 Bu noktada önemli olan iki önemli nokta vardır.

    1- İşçi işyerinde tam süreli sözleşme ile çalışıyorsa parça başı aldığı ücretler toplamı asgari ücretin altında olamaz.

   2- Yapılan anlaşma gereği anlaşılan rakamdan eksik iş verilemez. İş eksik olduğu takdirde, kalan işe bedel ücret kadar zaman esasına göre işçi çalıştırılarak aradaki ücret ödenir.

 

BENZER İÇERİKLER