İşçinin Fazla Çalışma Borcu Neyi İfade Eder

Fazla çalışma gerçekten bir borç mu dur? Yoksa işçinin muvafakatine bağlı bir çalışmamadır?

Bu konu gerçekten de koşullara bağlı olarak gelişmektedir. Genel kural 4857 / 41. maddenin 1.bendinde “ Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. 63. üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.” şeklinde konulmuştur.

 Bunun yanı sıra 4857 sayılı İş Kanununda fazla çalışma borcunu gösteren ve bu borcun çerçevesini genişleten 42 ve 43. maddeler de mevcuttur. Buna göre; 4857 / 42.maddeye göre ;          “ Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.” denmektedir. Yine 4857/43.de ise ; “ Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. “ denilmiştir. Her iki halde de fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41. inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Bunun dışında yapılacak fazla çalışmalar için 4857 / 41-7.bende göre; işçinin onayının alınması gerekir.

BENZER İÇERİKLER