İş Güvenliği Tedbirleri Alma Borcu Ne Demektir?

İşverenlerin iş güvenliği anlamında alacağı tedbirler konusunda Anayasal anlamda düzenlemeler mevcuttur. Mevcut Anayasamızın 50. ve 60. maddelerinde iş güvenliğine ilişkin bazı hükümlere yer verilmiştir. Bunun ışığında başta 4857 sayılı iş yasası olmak üzere İş sağlığı ve güvenliği tüzüğünde, Borçlar Kanunu madde 332 de ve Umumi hıfzısıhha Kanunu vb.gibi yasal düzenlemelerde konuya yer verilmiştir.  

İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. 

BENZER İÇERİKLER