Çalıştırılan Sigortalıları Kuruma Bildirme Borç mudur?

Çalıştırılanlar, işe başlamalarıyla kendiliğinden sigortalı olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlülükleri sigortalının işe alındığı tarihte başlar. Sigortalı hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere sosyal sigorta yardım ve yükümleri azaltmak veya başkasına devretmek yönünde hükümler konulamaz. 

İşveren çalıştıracağı kimseleri işe başlatmadan önce Kurumca hazırlanan işe giriş bildirgeleriyle Kuruma doğrudan bildirmekle veya bu belgeleri iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde işe başlatılacak kimseler işe başlatıldığı gün bildirilecektir. Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde ilk gün işe başlayan işçiler en geç 1 ay içinde bildirilebilecektir.

İşveren tarafından bildirilmeyen sigortalıların, fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden, ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilmesi durumunda, Kuruma verilmesi gereken (sigortalı işe giriş, aylık ve 4 aylık bildirge ve bordroları) belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca resen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri, Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.

Sigortalının kanuni süre içinde bildiriminin yapılmaması halinde, bildirim tarihinden önce meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, Kurumca sigortalıya gerekli her türlü yardım yapılır, ancak yapılan ve ileride yapılması gereken her türlü yardımın karşılığı işverenden tazminen istenir. İşverenin başka hiçbir kusurunun olmasına gerek yoktur. Sadece bildirgenin verilmemiş olması sorumlu olmasına yeterlidir. Sigortalıya gelir bağlanırsa (sürekli iş göremezlik geliri) gelirin peşin sermaye değeri hesaplanarak tamamı işverenden istenir.

BENZER İÇERİKLER