İşveren Vekili Kimdir?

        Öncelikle özel ve tüzel kişilik anlamında konuya bakmak gerekmektedir. Çoğunlukla işveren tanımı tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliğin ünvanı şeklinde değil de tüzel kişiliği oluşturan kişi olarak algılanmaktadır. Örneğin ( A ) SAN. TİC.LTD. ŞTİ işletmesinde işveren sorusunun cevabı genelde ALİ BEY şeklinde verilmektedir. Oysaki ( A ) tüzel kişiliğinde işveren, tüzel kişiliğin kendisidir. ALİ BEY ise, bu tüzel kişilik adına yetkili kişi yani işveren vekilidir. Bu ayrımın çoğu zaman birbirine karıştırıldığı, oysa gerçek ayrımın bu olduğunun bilinmesi gerekir.

          4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde “ işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı eylem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Bu kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz” denilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan işveren vekilinin tanımında sorumluluğun yanında, işçi hak ve yükümlülüklerine tabi olmasına ilişkin hükümler esas itibariyle aynen korunmuş, ancak işveren vekiline verilen temsil yetkisinin işyeri ve işler dışında “işletme” ile ilgili bulunduğu gerçeği göz önünde tutularak tanıma bu sözcük de eklenmiştir.

         İşveren kavramında olduğu gibi, işveren vekili kavramı da değişik amaçlarla değişik biçimde tanımlanmış bulunmaktadır. “İşveren vekili” sözcüklerinde “vekil” kelimesinin bulunması, işverenle vekili arasında bulunan hukuki ilişkinin değerlendirilmesinde farklılıklara yol açmıştır. İşverene bir vekâlet akdi ile bağlı bulunan ve işyerinin sevk ve idaresi işini gören kimseler işveren vekilidirler. Bunlar ekseriya işverene bir hizmet akdi ilişkisi içinde bağlı bulunurlarsa da yaptıkları işin gereği bir vekâlet akdinin mevcudiyetini zaruri kılmaktadır. Bu görüşe göre işveren vekilinin işyerinde işveren adına hareket etme yetkisi ya vekâlet akdinden doğacak ya da hizmet ve vekâlet akitlerinin her biriyle işverene bağlı olmayı gerektirecektir. Zira işveren vekili, işveren nam ve hesabına hareket etmekte ise de bu hareket etme, temel ilişki bakımından mutlak anlamda vekâlet akdine dayanmayı gerektirmemektedir.

         İşveren vekili işyeri ile sınırlı olarak işverene ait yetki ve sorumlulukları kullanan kişidir. Başkası adına hareket eden kişi onu doğrudan doğruya temsil eder. 

BENZER İÇERİKLER