İşveren Vekilinin İşveren Niteliği Nasıl Olur ?

   İşveren vekili, işin ve işyerinin yönetiminde işveren gibi hareket ettiğinden; işveren vekili diğer işçilere karşı işyerinin yönetiminde aynen işveren görünümünde bulunmaktadır. İşveren vekili işveren ait yetkilerle ve sorumluluklarla donatıldığından, diğer işçilere karşı işveren için öngörülen her tür cezai sorumluluklarla karşı karşıyadır. Bu cezai sorumluluk genellikle para cezasından ibarettir.

   İş Kanununun 2. maddesi ”doğrudan işveren sorumludur” hükmünü işçilere karşı işveren vekilinin bu sıfatla yapmış olduğu muamele ve yüklemlerin hem hukuki, hem de cezai yönden olduğunu belirtebiliriz. İşverenin işçilere karşı yaptığı hukuki işlemlerin hükümlerinin doğrudan işverene ait olması, Borçlar Kanununun temsile ilişkin genel hükümlerinin bir gereğidir.

   İşveren vekili hakkında ücret ödeme görevi kendisine bırakılmış olduğu durumlarda işçilere İş K. m.32’de maddede gösterilen ücreti, bildirim öneline ilişkin ücreti ödemediği takdirde cezai sorumluluk doğacağı gibi, kıdem tazminatını ödemeyen, yeni iş arama izni vermeyen, işçileri 24. maddedeki şartlara aykırı olarak işten çıkartan işveren vekilleri işveren gibi sorumlu olurlar. İşveren vekilinin mali yönden sorumsuzluğu işçiler ve üçüncü şahıslara karşıdır. Ancak, işveren vekili aradaki hizmet sözleşmesinin sonucu olarak işverene karşı sorumludur. İşveren her türlü zararını ihmal ve kusuru varsa işveren vekilinden rücuan talep edilebilir.

   İş Kanununun “işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan” işvereni sorumlu tutan hükmü, işçileri koruyucu nitelikte olup emredicidir. Bu nedenle, işveren ile işveren vekili arasında yapılacak sözleşemeye işveren vekilinin işçilere karşı muamelelerinden işverenin sorumlu tutulamayacağına dair hüküm konulursa geçersiz olacaktır. Zira doğrudan doğruya temsil ilişkisinin kaldırılması anlamına gelecek böyle bir anlaşma işveren sıfatının kazanılmasına da engel olur.

   Ancak, işlem ve yükümlülük işveren vekilliği sıfatına dayanmıyorsa işverenin sorumluluğundan söz edilmez. İşveren vekilinin işçilere karşı yaptığı haksız fiillerden Borçlar Kanununun 100. maddesine göre işveren sorumlu olacaktır.

BENZER İÇERİKLER