Çalışma şartlarının uygulanmaması.

İş sözleşmesini HAKLI nedenle ( işyerindeki çalışma süresi 1 YIL VE ÜZERİNDE ise KIDEM TAZMİNATI elde ederek ) sona erdirme nedenlerinden biridir.

Böyle bir duruma bağlı fesih yapmak isteyen çalışan, durumun varlığını öğrendiği günden başlayarak 6 (altı) iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra bu hakkını kullanmalıdır. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

Genel anlamda çalışma koşulları, iş görme ediminin ifa edileceği, iş ilişkisinin tabi olduğu tüm koşuları ifade eder. İşin ifa yeri, ifa zamanı, ücret, çalışma süreleri, yıllık izin süreleri gibi işin ifa sürecine ilişkin hususlar çalışma koşullarını oluştururlar. Öte yandan doğrudan işin ifası ile ilgili olmayıp işçinin o işyerinde çalışmış olması nedeniyle tabi olduğu koşullar; güvenlik, sağlık, ısınma-havalandırma sistemi, sigara odası gibi hususlar da geniş anlamda çalışma koşulları kapsamındadır.

Çalışma koşullarının işverence değiştirilmesi yönetim hakkına giren konular bakımından sorunsuz olmakla birlikte, ana edim yükümlülüklerinin yönetim hakkının ötesinde işverence tek taraflı olarak değiştirilmesi mümkün değildir. Yönetim hakkınca kapsanan sınırı aşan, iş ilişkisindeki denge ve düzen unsuruna müdahale niteliğindeki değişiklikler esaslı değişiklik olarak adlandırılır.

Bu bağlamda çalışma koşullarında dikey yönde gerçekleştirilen; ücrette azalmayı veya sosyal statüde düşmeyi getiren iş değişikliği, işyeri değişikliği ve çalışma sürelerindeki değişiklikler çalışma koşullarında esaslı değişikliklerdir. Kural olarak, çalışma koşullarındaki değişikliklerin işçi lehine gerçekleştirilmesi durumunda yönetim hakkının aşılmasından söz edilemez. (İşçinin daha yüksek ücret ve unvan ile başka bir işte görevlendirilmesinde olduğu gibi.) Ancak somut olayın şartları bu tip değişikliklerin de esaslı değişiklik olarak nitelendirilmesine neden olabilecektir.  Esaslı değişiklik bakımından ortak özellik; öncelikle sözleşmede değişiklik yapılan unsurların işverenin yönetim hakkına girmemesi, ikincisi işverence dikey bir alanda ve özellikle işçinin aleyhine olacak tarzda değişikliğin gerçekleştirilmesidir.

Özetle ; Çalışma koşullarında (İşin ifa yeri, ifa zamanı, ücret, çalışma süreleri, yıllık izin süreleri güvenlik, sağlık, vb.) sözleşme ve uygulama dışı bir durum olmalıdır. Çalışma koşullarındaki değişiklikte işçinin onayı alınmamış olmalıdır. Sözleşme ve kanunlara göre haklarda azalma söz konusu olmalıdır.

Söz konusu halde, işçiye düşen YAZILI BİR İHTARNAME ile feshe yönelmektir.

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

BENZER İÇERİKLER