İşçinin; doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranışı bulunduğu iddiası.

İş Kanunu md. 25/II-e’de işçinin; doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışların da aynı şekilde değerlendirileceği ve işverene haklı sebeple fesih hakkı vereceği ifade dolayısıyla, hangi hareketlerin, doğruluk ve bağlılığa aykırı olarak ele alınacağı hususunda bir kıstas belirtmek mümkün değildir. Bu nedenle konuyu, yargı kararı doğrultusunda incelemek yararlı görülmektedir. Gerçekten de, her somut olay kendi içinde değerlendirilmeli ve olayın mahiyeti dikkate alınarak sonuca ulaşılmalıdır.

İş Kanunu md. 25 / II-e çerçevesinde, işçinin işveren açısından haklı sebep teşkil edebilecek davranışlarının büyük bir bölümünün, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu açısından da suç oluşturduğu görülmektedir.   25 / II-e’ de sayılan durumların, işveren bakımından haklı sebep olarak kabul edilebilmesi için, TCK’ da sözü edilen filer için aranan şartların bulunmasını gerekli saymakta, suç unsurlarının bulunmaması halindeyse, md. 25/ II-e’ deki ‘gibi’ ibaresine uyan bir fiil olarak haklı sebep teşkil edebileceğini belirtmektedir.  Gerçekten de, doğruluk ve bağlılığa aykırılık taşıdığı düşünülen her davranış, ayrıca suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın, işveren yönünden haklı sebep sayılmaktadır.

Nihayet, işverenin, md. 25 / II-e uyarınca hizmet sözleşmesini haklı sebeple feshedebilmesi için, doğruluk ve bağlılığa uymayan hareketin teşebbüs derecesinde kalmış olması yeterlidir. Kanunda belirtilen nitelikte bir fiile teşebbüs dahi, işçiye karşı olan güvenin sarsılmasını, çalışma ilişkisinin yürüyemeyecek bir aşamaya girmesini beraberinde getiriyorsa, bu hareketin, md. 25 / II-e anlamında bir haklı sebep olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yargıtay da, işverene ait herhangi bir malın işverenin yetkili temsilcilerinden izin alınmaksızın, her ne sebeple olursa olsun, işyeri dışına çıkarılmak istenmesinin, dürüstlük kuralına aykırı bir davranış niteliğinde olduğuna isabetle hükmetmiştir.

Bu türden bir fesihle karşılaşan işçi aşağıdaki sorgulamaları yaparak, gerekirse haksız fesih nedeniyle işyerindeki çalışma süresine göre İHBAR ve KIDEM TAZMİNATI hakkı elde edebilir.

Fesih nedeniniz aşağıdaki hallerden birisine giriyor mu ?

-Belge de tahrifat ve sahtecilik.

-Gerçeğe aykırı beyanlarla müşteri yanıltma.

-Gerçeğe aykırı beyanlarla işverenliği yanıltma.

-İşyerine ait bir miktar parayı yerinde bulundurduğu halde, yapılan tebligata rağmen bunu işverene vermekten imtina etmek.

-İşyerine kayıtsız fazla mal giriş-çıkışına sebep olma.

-İş yerine düzenli olarak gelmeme ve kendi özel işlerinde çalışma.

-İşyerinde mesai saatlerinde izinsiz uyuma.

-Usulsüz istirahat raporu alma.

-Müşteriden alınan parayı işverene vermeyerek kendinde tutma.

-Ödenmesi gereken bir çeki geç yatırması nedeniyle işvereni önemli miktara ceza ödemek zorunda bırakma.

-İşverenliğe verilmek üzere emanet olarak alınan şeyi vermeme.

-İşyerinde cinsi münasebet.

-İşveren adına mubayaa (alım) işlerini yürütürken, kendi evinin ihtiyacı için almış olduğu maddeleri de şirket hesabına yazdırması.

-Zarar doğmamış olsa bile, usul ve yetki dışı işlemlerle firmayı riske sokma.

-Yetkisi olmadığı ya da elinden alındığı halde evrak imzalayarak şirketi riske ve zarara atma.

-Yalan ya da yanlış işlemlerle firma aleyhine işlem yapmak.

-Başkasının yerine kart basmak ya da imza atmak.

-Benzeri bir değer neden.

Belirtilen durum net biçimde tespit edildi mi?

(Tespit edilmemiş bir durum fesih nedeni olamaz )

Fiil ile işçi arasında kesin ilişki kuruldu mu?

(Tespit edilmemiş bir durum fesih nedeni olamaz )

 İddia edilen durumla ilgili işverenin BELGE yada TANIĞI var mı?

(İspatı mümkün olamayacağından haklı çıkılabilir. )

  İddia edilen durumla ilgili olayın oluşunun üzerinden 1 yıl geçti mi ?

(Gerçekten yapılmış bile olsa ,hak düşürücü süre olan olayın olduğu andan itibaren ki 1 yıllık süre geçmişse geçersizdir.)

İddia edilen durumla ilgili olayın öğreniliş tarihi ile feshi uygulama arasında 6 gün geçti mi?

(Hak düşürücü süre olan olayın öğrenildiği andan itibaren  6 günlük süre geçmişse geçersizdir)

Hakkınızda durum tespit tutanağı düzenledi mi ?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

Savunma yazısı alındı mı?

(Düzenlenmemesi halinde delil yetersizliği söz konusudur)

İNANMADIĞINIZ BİR DURUMLA KARŞILAŞTIYSANIZ, HİÇ BİR BELGEYİ İMZALAMAYINIZ.

YARDIM ALMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN MÜRACAAT BÖLÜMÜNDEKİ FORMU DOLDURUNUZ.

 

 

 

 

BENZER İÇERİKLER